KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN STAJYER AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla OKTAY KARAKOÇ DIŞ.TİC.VE DERİ SAN.LTD.ŞTİ  tarafından hazırlanmıştır. 
1. Veri Sorumlusunun Kimliği
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak OKTAY KARAKOÇ DIŞ.TİC.VE DERİ SAN.LTD.ŞTİtarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
İnternet Adresi :  http://www.oktaykarakoc.com/
Telefon Numarası : +90 216 394 07 50
E-Posta Adresi : info@oktaykarakoc.com
Adresi : Deri Osb Mah. Vakum Cad. 18 Tuzla, İstanbul
2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
KVKK'nın 10. maddesi ve Tebliğ'in 5. maddesi kapsamında KVKK'nın 4. maddesinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak çalışanların kişisel verileri şu amaçlarla işlenebilmektedir:
Kişisel verileriniz;
"    Staj kabul işlemlerinin yapılması, yasal sınırlar çerçevesinde çalışmanızın tabi olduğu esasları belirlemek,
"    Kanuni yükümlülüklerinizi yerine getirilebilmenizin sağlanması,
"    İş sağlığı ve güvenliği gibi yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
"    Staj özlük dosyalarının oluşturulması,
"    Staj faaliyeti takibi ve denetimi,
"    İş ve işyeri düzeninin sağlanması ve takibi,
"    Gelen ve giden evrakın kaydedilmesi ve iletimi,
"    İş Kanunu, sosyal güvenlik mevzuatı ve sair diğer mevzuat kapsamındaki yükümlülükler ile iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için kurumumuzun uymakla yükümlü olduğu yükümlülüklerin yerine getirilmesi
"    Yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuat gereği sunulması gereken bilgilerin sunulması,
"    Kurumumuz tesis, bina, demirbaş güvenliğinin sağlanması,
"    Kurumumuzun denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası ile insan kaynakları operasyonlarının sürdürülmesi amacıyla stajyer kayıtlarını oluşturulması,
"    İş faaliyetlerinin yasal sınırlar içerisinde takip edilmesi ve/veya denetimini sağlanması gibi amaçlarla işlenmektedir.
3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, hukuki ilişki kurulması sırasında doğrudan ilgili kişiden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden elde edilebilecektir. Bu kapsamda kişisel veriler; elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden ve yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlardan toplanabilmektedir. İş ve Sosyal Güvenlik Kanunları başta olmak üzere mevzuatlar uyarınca işverenlerin iş sözleşmesi ve kanunlardan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirilmesi için kişisel veriler toplanabilmektedir.
4. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere öğrenim gördüğünüz eğitim kurumu, vergi dairesi, bankalar, adli ve idari makamlar ile ilgili diğer kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.
5. İlgili Kişinin Hakları
İlgili kişiler Kanun'un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:
"    Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
"    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
"    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
"    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
"    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
"    KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
"    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
"    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda ; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
KVKK'nın 11'inci maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için web sitemizdeki başvuru formunu eksiksiz doldurup ıslak imzalı bir nüshasını Deri Osb Mah. Vakum Cad. 18 Tuzla, İstanbul adresinde bulunan OKTAY KARAKOÇ DIŞ.TİC.VE DERİ SAN.LTD.ŞTİ. 'nin genel müdürlüğüne şahsen veya noter kanalı ile iletmeniz yahut bu formu güvenli elektronik imza ile imzalayarak göndermeniz gerekmektedir.
İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.
Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Anasayfa
    Ürünler
    Mümessillik
    Hakkımızda
    Ulaşım


  
    Anasayfa
    Ürünler
    Mümessillik
    Hakkımızda
    Ulaşım