KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN COVİD-19 SÜRECİ AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla OKTAY KARAKOÇ DIŞ.TİC.VE DERİ SAN.LTD.Şirketi tarafından hazırlanmıştır. 
1. Veri Sorumlusunun Kimliği
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak OKTAY KARAKOÇ DIŞ.TİC.VE DERİ SAN.LTD.ŞTİ  ("Şirket") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
İnternet Adresi :  http://www.oktaykarakoc.com/
Telefon Numarası : +90 216 394 07 50
E-Posta Adresi : info@oktaykarakoc.com
Adresi : Deri Osb Mah. Vakum Cad. 18 Tuzla, İstanbul
2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Şirketimiz  nezdinde kişisel verileriniz, gerek Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gerek Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  ve diğer ilgili mevzuatın şirketimize yüklemiş olduğu sorumluluklar çerçevesinde; Kanun'un temel ilkelerine bağlı kalmak kaydıyla Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olacak şekilde tarafımızca veya görevlendireceğimiz gerçek/tüzel kişi veri işleyenlerce işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz aşağıda belirtilen durum ve koşullardaki işleme amaçlarımız doğrultusunda işlenmektedir:
"    İnsan sağlığının, kamu sağlığının korunması ve salgınla ilgili gerekli önlemlerin alınması,
"    Virüsün bulaştığı  çalışanın/çalışanların, ziyaretçilerin kimlik bilgileri verilmeksizin diğer çalışanların bilgilendirilmesi,
"    Üçüncü kişilere tarafınızdan tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalığı kapma ihtimalinin önüne geçilebilmesi,
"    Faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi,
"    Veri sorumlusunun operasyonlarının güvenliğinin sağlanması,
"    İş güvenliğinin temini, işin yönetimi, denetimi ve ifası, İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
"    İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili diğer yönetmelik ve mevzuat uyarınca gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
"    Kamu sağlığı ve kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine, yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
"    Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,
"    Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
"    Faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi,
"    İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak
Kişisel verileriniz işlenebilecektir.
3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, Covid19 Salgın hastalık süresince hukuki ilişki kurulması sırasında doğrudan ilgili kişiden ve yasal mercilerden elde edilmektedir. Bu kapsamda kişisel veriler; vücut ısısı ölçüm aletleri, elektronik posta, araçlar üzerinden ve yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlardan kamu sağlığı tedbirleri gözetilerek toplanabilmektedir.
Şirketimiz  faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK'nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenebilmektedir.
Çalışanlara ait süresiz HES kodları,vücut ısısı bilgileri toplanarak HES sistemi üzerinde riskli olan çalışanların karantina veya sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacaktır.
Ziyaretçi/misafir/firma çalışanlarının süresiz HES kare kodları ise güvenlik personeli tarafından sistem üzerinden kontrol edilecek ve HES sisteminde riskli olan kişiler veri sorumlusunun işyerine alınmayacaktır.
İşlenen kişisel verilerinizin temininde başlıca  ;
"    Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
"    Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
"    6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na dayanılmaktadır.4. Kişisel Verilerin Aktarılması
İlgili kişilerin kişisel verileri, Kanun'un 8. ve 9. maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; veri sorumlusu içinde ve hizmet alınan özel hukuk kişileriyle (iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, insan kaynakları, güvenlik)  ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

5. İlgili Kişinin Hakları
İlgili kişiler Kanun'un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:
"    Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
"    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
"    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
"    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
"    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
"    KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
"    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
"    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda ; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
KVKK'nın 11'inci maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için web sitemizdeki başvuru formunu eksiksiz doldurup ıslak imzalı bir nüshasını Deri Osb Mah. Vakum Cad. 18 Tuzla, İstanbul" adresinde bulunan OKTAY KARAKOÇ DIŞ.TİC.VE DERİ SAN.LTD.Şirketi . 'nin genel müdürlüğüne şahsen veya noter kanalı ile iletmeniz yahut bu formu güvenli elektronik imza ile imzalayarak adresine göndermeniz gerekmektedir.
İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.
Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızı inceleyebilirsiniz.


    Anasayfa
    Ürünler
    Mümessillik
    Hakkımızda
    Ulaşım


  
    Anasayfa
    Ürünler
    Mümessillik
    Hakkımızda
    Ulaşım